VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Sirtaki s.r.o.

Krížna 8,
Bratislava, 82107 ,
IČO: 47946997 ,
DIČ: 2024152273,
IČ-DPH: SK2024152273,

Zápisaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 101014/B,

 

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s. , Hodžova 11, 010 11, Žilina
SK90 3100 0000 0040 9008 6300
SWIFT: KOMASK2X

je prevádzkovateľom internetového portálu pre donášku jedál umiestneného na www.bistrosuvlaki.sk, pre kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej stránke www.bistrosuvlaki.sk

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Sirtaki s.r.o., Krížna 8, Bratislava, 82107 ,IČO: 47946997 ,DIČ: 2024152273, IČ-DPH: SK2024152273, Zápisaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 101014/B

ako prevádzkovateľa internetového portálu a zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový portál umiestnený na internetovej stránke www.bistrosuvlaki.sk.

1.2. Portál www.bistrosuvlaki.sk. je internetová stránka, ktorá umožňuje jej návštevníkom vyhľadať a objednať on-line jedlá z ponuky reštaurácií prevádzkovateľa s donáškovou službou.

1.3. Zákazníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby portálu www.bistrosuvlaki.sk. , ktorá uskutoční záväznú online objednávku prostredníctvom portálu www.bistrosuvlaki.sk. , (ďalej len „zákazník“). Zákazníkom podľa týchto VOP sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar – jedlo odovzdané (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie kúpeného tovaru – jedla.

1.4. Zákazník dokončí objednávku alebo zákaznícku registráciu potvrdením súhlasu s týmito VOP a čím zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, s podmienkami objednávaného tovaru a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente dokončenia objednávky.

1.5. Zákazník berie na vedomie, že mu kúpou tovaru, ktorý je v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či patentov predávajúceho a že tieto sú chránené platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Preukázané porušenie týchto práv je sankcionovateľné podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.

1.6. Zákazník berie na vedomie, že pri doručení objednávky obsahujúcej alkoholické nápoje alebo tovar určený pre osoby nad 18 rokov musí preukazať vek platným dokladom totožnosťi.

2. Registrácia zákazníka, objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

Registrácia zákazníka

2.1. Registráciou zákazníka na portáli www.bistrosuvlaki.sk. , zákazník získava jednoduchšie zadanie objednávky pri opätovnom objednávaní jedál. Registrovaním sa rozumie zadanie osobných údajom na účely uvedené v ustanovení „Bezpečnosť a ochrana informácií a osobných údajov“ a udelenie súhlasu prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov. Zákazník je povinný uviesť pravdivé osobné a kontaktné údaje, nevyhnutné k uskutočneniu kúpy jedla. Prevádzkovateľ neručí za škody spôsobené zákazníkovi, oprávnenej osobe alebo tretím osobám, ktoré boli spôsobené uvedením nesprávnych, neúplných alebo zavádzajúcich osobných alebo kontaktných údajov.

Objednávka

2.2. Zákazník si môže objednať jedlo, ktoré je zverejnené v jednotlivých ponukách na portáli www.bistrosuvlaki.sk. . Objednávka vzniká zadaním požadovaných údajov zákazníka a objednávaného jedla do objednávky na portáli www.bistrosuvlaki.sk. a kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“. Zákazník kliknutím na tlačidlo „Súhlasím s obchodnými podmienkami spoločnosti“ zároveň vyjadruje súhlas zákazníka s VOP (všeobecne záväznými podmienkami predávajúceho) a vyjadrením súhlasu zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých údajov a náležitostí uvedených vo formulári na portáli www.bistrosuvlaki.sk. .

2.3. Zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky skontrolovať údaje o objednávke a prípadne ju upraviť.

2.4. Kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“ a zároveň označením tlačidla „Súhlasím s obchodnými podmienkami spoločnosti“ pri objednávaní tovaru, zákazník vyhlasuje a potvrdzuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a že disponujete dostatočnými platobnými prostriedkami na uskutočnenie platby a zaplatenie kúpnej ceny objednaných jedál.

Prijatie objednávky

2.5. Po odoslaní objednávky t.j. potvrdením funkcie označenej „Zaplatiť” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu kúpnej ceny tovaru, bude zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu odoslané potvrdenie o prijatí objednávky bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky.

2.6. Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu objednaného tovaru, údaj o kúpnej cene tovaru a náklady doručenia, spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote, údaje o adrese dodania tovaru, údaje o predávajúcom.

Kúpna zmluva

2.7. Zverejnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na portáli www.bistrosuvlaki.sk. je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Zákazník dokončením objednávky (kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“) a následným potvrdením objednávky predávajúcim uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je záväzok predávajúceho vyhotoviť a dodať jedlo podľa objednávky, záväzok zákazníka dodaný tovar prevziať a napokon aj záväzok zákazníka riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za objednané jedlo po potvrdení objednávky alebo pri prevzatí jedla.

2.8. Kúpna zmluva nie je uzatvorená v prípade, ak sa preukáže že zákazník pri uzatváraní zmluvy konal v zjavnom a preukázateľnom omyle alebo, že sa snažil využiť zjavnú chybu technického, informačného alebo iného zariadenia, postupu, komunikácie a iných prostriedkov pri uzatváraní zmluvy k tomu, aby poškodil záujmy prevádzkovateľa alebo využil a zneužil chybu v poskytnutých údajoch a informáciách. V prípade pochybnosti je zákazník pred dokončením objednávky vždy povinný sa najprv presvedčiť o pravdivosti uvádzaných a zverejnených informácii. V prípade ak sa preukáže, že zákazník konal so zjavným úmyslom poškodiť záujmy prevádzkovateľa, zaväzuje sa zákazník uhradiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu rovnajúcu sa skutočnej hodnote, za ktorú je v čase porušenia a vzniku škody predávaný tovar prevádzkovateľom.

Akcie

2.9. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj jedál alebo iného tovaru na portáli www.bistrosuvlaki.sk. spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že zákazník objedná jedlo alebo tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho neprijať. O neprijatí objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote najneskôr však do 30 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Archivácia

2.10. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o zmluvách, objednávkach ako aj osobných údajoch je prevádzkovateľ povinný zverejniť a sprístupniť len na základe zákona, najmä ak o to požiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo iné štátne orgány a orgány verejnej moci,  alebo ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola vyhlásená a prijatá spôsobom ustanoveným zákonom.

3. Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

3.1. Predávajúci je viazaný zverejnenou ponukou jedál, vrátane cien tovaru, od potvrdenia objednávky zákazníkovi, až po dodanie, resp. uplynutie lehoty na dodanie. V prípade, že objednávka nebola potvrdená odoslaním potvrdenia o prijatí objednávky predávajúcim – minimálne však v lehote do 15 minút od odoslania objednávky, má zákazník právo ju stornovať. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.

3.2. Zákazník je viazaný potvrdenou objednávkou a je povinný zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru. Stornovať objednávku po doručení potvrdenia objednávky nie je možné.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

3.4. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom – telefonicky do 30 minút od potvrdenia elektronickej objednávky zákazníkovi. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný emailom alebo telefonicky.

3.5. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o stornovaní objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude zákazníkovi vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

4. Dodacie podmienky 

Spôsob a Miesto dodania 

4.1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený dodaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke, resp. v potvrdení objednávky. Predávajúci odošle zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu informáciu o predpokladanom čase dodania objednaného tovaru. Predávajúci doručuje objednaný tovar prostredníctvom kuriéra. V prípade, že objednaný tovar nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.

4.2. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť primeranú súčinnosť pri dodaní objednaného tovaru zákazníkovi a to najmä: odpovedať na telefonický hovor kuriéra pri dodávaní objednaného tovaru, sprístupniť miesto dodania kuriérovi pri dodávaní objednaného tovaru a predložiť doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity.

4.3. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním objednaného tovaru zákazníkovi, ktoré bolo zapríčinené prepravcom alebo nesprávne uvedenou adresou v objednávke.

Dodacia lehota

4.4. Predpokladanú dodaciu lehotu uvedie predávajúci v potvrdení objednávky. Dodacia lehota má orientačný charakter a zahŕňa lehotu výroby, vyskladnenia a odovzdania kuriérovi a lehotu doručovania. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 30 minút do 120 minút v závislosti od cestnej premávky a iných možných faktorov ovplyvňujúcich doručenie objednávky . V prípade dlhšej lehoty bude zákazník informovaný doručením správy na jeho e-mailovú adresu.

Prevzatie 

4.5. Zákazník je povinný prevziať tovar v mieste určenom v objednávke ako adresa dodania. Pri prevzatí dodaného tovaru je zákazník povinný skontrolovať dodaný tovar. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a mieste určenom v objednávke, resp. odmietne prevziať dodaný tovar. V prípade, ak zákazník tovar neprevezme riadne a včas, tovar bude vrátený späť predávajúcemu, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, pričom zákazník akceptuje vrátenie kúpnej ceny zníženej o náhradu nákladov spojených s doručovaním a vrátením.

4.6. V prípade, že predávajúci dodá iný tovar ako tovar uvedený v potvrdení objednávky a zákazník odmietne prevziať takýto tovaru, zaniká kúpna zmluva a predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu ak už bola zaplatená. V prípade, že predávajúci dodá iný tovar ako tovar uvedený v potvrdení objednávky alebo nedodá časť objednaného tovaru, môže sa zákazník dohodnúť s predávajúcim na náhradnom plnení, pričom sa predávajúci zaväzuje vrátiť zákazníkovi rozdiel kúpnej ceny dodaného tovaru a kúpnej ceny objednaného tovaru, ak je kúpna cena dodaného tovaru nižšia ako kúpna cena objednaného tovaru, opačnom prípade sa predávajúci zaväzuje zdržať sa doúčtovania rozdielu kúpnej ceny.

4.7. Povinnosť zákazníka prevziať a uhradiť kúpnu cenu objednaného tovaru zaniká v prípade, že predávajúci nesplanil svoju zmluvnú povinnosť a to dodať tovar na dohodnuté miesto a počas dodacej lehoty, dohodnutej v potvrdení objednávky, najneskôr však do 120 minút od dohodnutej v potvrdení objednávky.

4.8. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k objednanému tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Reklamácie 

4.9. Reklamácie je možné uplatniť telefonicky počas prevádzkových hodín predávajúceho, pri prevzatí tovaru u kuriéra alebo osobne u predávajúceho počas prevádzkových hodín, pri dodaní tovaru, no najneskôr nasledujúci deň. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo zámeny tovaru, nemôžu byť akceptované.

5. Ceny a platobné podmienky

5.1. Na portáli www.bistrosuvlaki.sk. sú uvedené aktuálne a platné ceny. Ceny tovarov sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov na strane predávajúceho. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar predávajúci ponúkal na portáli www.bistrosuvlaki.sk. bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných akcií so zľavou.

5.2. Celková kúpna cena za objednaný tovar, vrátane poplatkov za dodanie a prípadných ďalších poplatkov, sa zobrazuje zákazníkovi v čase dokončenia objednávky a je uvedená v potvrdení objednávky.

5.3. Zákazník berie na vedomie, že kúpna cena neobsahuje náklady pripojenie do siete Internet a náklady spojené s prevodom peňazí cez internetbanking alebo pri platbe kartou zákazníkom.

5.4. Predávajúci vyúčtuje zákazníkovi kúpnu cenu objednaného tovaru faktúrou vystavenou na základe uzavretej kúpnej zmluvy alebo pokladničným blokom z registračnej pokladne. Predávajúci odošle zákazníkovi na jeho e-mailovú adresu informáciu o kúpnej cene a platobných podmienkach bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky zákazníka. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu, pričom kúpna cena je zaplatená pripísaním sumy vyúčtovanej faktúrou na bankový účet predávajúceho.

5.5. Zákazník zaplatí kúpnu cenu uvedenú v potvrdení objednávky:

a) V hotovosti, kartou, alebo stravnými lístkami pri prevzatí dodaného jedla pri donáške.

b) V hotovosti, stravnými lístkami alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke predávajúceho.

c) Platobnou kartou pred dokončením Objednávky na Portáli cez virtuálny POS terminál.

6. Rozhodné právo a riešenie sporov

6.1. Objednávka, potvrdenie objednávky, VOP a vzťahy z nich vyplývajúce sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a s prihliadnutím na obchodné zvyklosti všeobecne zachovávané v príslušnom obchodnom odvetví.

6.2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené objednávkou a VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

7. Evidencia osobných údajov

7.1. Na spracúvanie osobných údajov zákazníka predávajúcim ako prevádzkovateľa pri telefonickej objednávke sa vzťahuje ustanovenie § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na spracúvanie osobných údajov zákazníka predávajúcim ako prevádzkovateľa pri objednávke cez portál www.bistrosuvlaki.sk. sa vzťahuje ustanovenie § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.2. Rozsah osobných údajov je určený zákonnými náležitosťami objednávky (v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o bankovom spojení a IBAN), potrebných na účely plnenia kúpnej zmluvy.

7.3. Údaje budú spracovávané prevádzkovateľom v podobe, v akej ich poskytne zákazník. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo spracúvať údaje zákazníka za účelom nevyhnutnej ochrany svojich práv a právom chránených záujmov a na vedenia finančnej a účtovnej evidencie. Na nakladanie s osobnými údajmi sa ďalej vzťahujú Všeobecné zásady nakladania s osobnými údajmi, s ktorými je zákazník povinný sa oboznámiť pred odoslaním objednávky a nachádzajú sa na adrese www.bistrosuvlaki.sk.

7.4. V prípade, že si Kupujúci želá prijímať od Prevádzkovateľa informácie o jeho ďalších tovaroch, akciách a novinkách, môže zakliknúť pri  svojej registrácii na portáli www.bistrosuvlaki.sk.   „Súhlas so zasielaním reklamných noviniek“, čím zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy a telefónneho čísla na marketingové účely. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a možno ho kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, poštou alebo telefonicky.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.04.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky, bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.bistrosuvlaki.sk.

8.2. Prijatím týchto Všeobecných obchodných podmienok zákazník berie na vedomie a zodpovedá za škody spôsobené nepravdivých alebo nepresných informácií.

V Bratislave, dňa 01.04.2